+48 507 437 368 kontakt24@ospksiaznice.pl

Na każdym szczeblu działalności Związku OSP RP występują stopnie funkcyjne odpowiadające zajmowanym stanowiskom. Wyróżnia się 50 różnych stopni na pięciu szczeblach działalności.

Wyróżnia się dystynkcje:

 • Członków OSP,
 • Zarządu OSP,
 • Komisji Rewizyjnej OSP;
 • zarządów oddziałów ZOSP RP szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz głównego,
 • komisji rewizyjnych oddziałów ZOSP RP szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz głównego,
 • sądów honorowych oddziałów wojewódzkich ZOSP RP i Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP.

Dystynkcje członków OSP, Zarządu OSP i Komisji rewizyjnej OSP:

 • Strażak
 • Starszy strażak
 • Dowódca roty
 • Pomocnik dowódcy sekcji
 • Dowódca sekcji
 • Pomocnik dowódcy plutonu
 • Dowódca plutonu
 • Członek zarządu
 • Zastępca naczelnika
 • Wiceprezes naczelnik
 • Prezes
 • Członek komisji rewizyjnej
 • Przewodniczący komisji rewizyjnej

NADAWANIE STOPNI

Nie ma jednoznacznych zasad nadawania stopni. Jak informuje ZOSP RP -”Kwestia zasad nadawania dystynkcji dla członków OSP leży w gestii samej OSP. W przypadku, gdy na gruncie statutowym kwestia ta nie jest uregulowana (a zwykle nie jest) zasady te ustala walne zebranie członków jako najwyższa władza stowarzyszenia.”

Uregulowanie tych spraw w postaci regulaminu przez Związek OSP RP jest z przyczyn prawnych dość trudne. Art. 19 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z póź. zm.) mówi, że ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Tak więc OSP jako samodzielny byt prawny (posiadający osobowość prawną) jest podmiotem prawnie odrębnym od ZOSP RP, którego jest członkiem. Stąd wprowadzane przez Związek regulacje w postaci regulaminów nie mogą bezpośrednio ingerować w wewnętrzne sprawy OSP. Regulamin umundurowania wprowadza jedynie jednolite zasady dotyczące umundurowania, a odnoszące się do wszystkich OSP. W sytuacji, w której prawo do noszenia określonych dystynkcji zależy od uregulowań wewnętrznych OSP Związek w tym zakresie nie ma możliwości władczego się wypowiadania. Teoretycznie zgodę na tego typu działanie powinni wyrazić wszyscy członkowie Związku, co przy kilkunastu tysiącach OSP jest awykonalne.

POSIADANE STOPNIE

Członkowie OSP mogą sprawdzić swoje odznaczenia u Prezesa lub Naczelnika. Tam też mogą zdobyć informację jak dążyć do zdobycia wyższych stopni w straży.


Opracowanie ospksiaznie.pl na podstawie regulaminu umundurowania ZOSP RP oraz forum Strazak.pl i strazacki.pl